Salutació del Batle


Departaments


Ple municipal


Telèfons i adreces


Tràmits i documents


Enllacos d´interès


El Municipi


Història


Les cases de possessions


Els casals de l'època barroca


Llocs d'interès


Desenvolupament Local


AODL
Subvencions
Formació
Agenda 21 Local
Documents A21L
Participació Ciutadana
Energia sostenible
Pla d’Acció
Contacte

Darrers documents

Sol·licitud llicència venda en el mercat ambulant

Declaració jurada compliment article 31 ordenança

Sol·licitud permís d'instal·lació i obres

 veure més


Tràmits i documents Carpeta ciutadà01 ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRES BÉNS IMMOBLES 2014


02 ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2014


03 ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 2014


04 ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 2014


05 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 2014


06 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT 2014


07 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 2014


08 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 2014


09 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ESTÀNCIA A VIVENDA TUTELADA 2014


10 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES MERCAT I ESPECTACLES 2014


Coordenades UTM 31N(486561, 4393192). @2014 Ajuntament de Binissalem. Reservats tots els drets.
Avís Legal / Protecció de dades